Ανάρτηση Οριστικού πίνακα κατάταξης Υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου

 

Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, έπεται της έκδοσης των οριστικών Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων, και πραγματοποιείται από την Τετάρτη 01/11/2023 έως και την Παρασκευή 03/11/2023 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο ΕΠΑ.Λ. Αίτηση Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας θα είναι και θα παραμείνουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τα δύο έντυπα παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν Αιτήσεις Εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων 
Η έναρξη των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 14/11/2023, μετά την έκδοση, από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, της απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας και της απόφασης Ανάθεσης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε επόπτες εκπαιδευτικούς. Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας δεν δύναται να εκδοθεί μετά την παρέλευση ενός μήνα, από την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων εγγραφής από τους υποψήφιους μαθητευόμενους, ήτοι μετά τη Δευτέρα 04/12/2023. 


Κοινοποίηση:

Ανάρτηση Προσωρινού πίνακα κατάταξης Υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου

Ανάρτηση Προσωρινού πίνακα κατάταξης Υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου


Προσωρινός Πινακας Κατάταξης Υποψηφίων

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των υποψηφίων και το γεγονός ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες ή απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία με δεσμευμένη θέση Μαθητείας και έγκυρες αιτήσεις, μοριοδοτούνται όπως περιγράφεται στην "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023 - 2024" (ΑΔΑ Ρ41Ν46ΝΚΠΔ-ΒΜΦ) κατατάσσονται σε χωριστό πίνακα και με βάση τον πίνακα αυτόν, εντάσσονται σε τμήμα της ειδικότητας που επέλεξαν, εφόσον αυτό λάβει έγκριση λειτουργίας. 

Υποβολή Ενστάσεων 
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση επί της μοριοδότησής τους από την έκδοση των Προσωρινών πινάκων κατάταξης και μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2023, ώρα 11:00μ.μ., αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων
Ο οριστικός Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα κάθε ΕΠΑ.Λ., καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων και μέχρι την Τρίτη 31/10/2023.

Οι πίνακες ανά ειδικότητα:


Κοινοποίηση:

Δικαιολογητικά μαθητείας 2023-24

Κοινοποίηση:

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις