Ανάρτηση Προσωρινού πίνακα κατάταξης Υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου

Ανάρτηση Προσωρινού πίνακα κατάταξης Υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου


Προσωρινός Πινακας Κατάταξης Υποψηφίων

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των υποψηφίων και το γεγονός ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες ή απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία με δεσμευμένη θέση Μαθητείας και έγκυρες αιτήσεις, μοριοδοτούνται όπως περιγράφεται στην "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023 - 2024" (ΑΔΑ Ρ41Ν46ΝΚΠΔ-ΒΜΦ) κατατάσσονται σε χωριστό πίνακα και με βάση τον πίνακα αυτόν, εντάσσονται σε τμήμα της ειδικότητας που επέλεξαν, εφόσον αυτό λάβει έγκριση λειτουργίας. 

Υποβολή Ενστάσεων 
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση επί της μοριοδότησής τους από την έκδοση των Προσωρινών πινάκων κατάταξης και μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2023, ώρα 11:00μ.μ., αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων
Ο οριστικός Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα κάθε ΕΠΑ.Λ., καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων και μέχρι την Τρίτη 31/10/2023.

Οι πίνακες ανά ειδικότητα:


Κοινοποίηση:

Δ.Δ.Ε. Χανίων

Myschool

Μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιόφωνο

Κατηγορίες

Αρχειοθήκη

Πρόσφατες αναρτήσεις